Bible21Žalmy40

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.
2 Na Hos­po­di­na jsem če­kal toužebněa on se na­klo­nil a us­lyšel můj křik.
3 Z vlhké jámy vy­táhl mě, z kalné bažiny, mé nohy po­stavil na pevné skále, mé kroky upevnil.
4 Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a bu­dou ho mít v úctě, na Hos­po­di­na se spo­leh­nou.
5 Blaze člověku, který v Hos­po­di­na skládá naději, který se ne­ob­rací k pyšný­mani k těm, kdo se řídí lží.
6 Ko­lik jen, Hos­po­di­ne Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmys­lech, které o nás máš, se to­bě nikdo nerovná! Chtěl bych je vy­po­vědět, o nich promluvit, je jich však víc, než dá se vy­počíst!
7 Obě­ti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi obě­ti za hřích ani zápaly!
8 Teh­dy jsem ře­kl: „Hle, přicházím, jako je o mně v Knize na­psáno.
9 Mou ra­dostí je ko­nat vů­li tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nit­ru nosím si.“
10 Ve ve­likém shro­mážděníjsem sprave­dlnost zvěstoval, své rty jsem nezdržoval, to víš, Hos­po­di­ne, sám.
11 Tvo­ji sprave­dlnost v srd­ci ne­s­kryl jsem, o tvé věrnosti jsem mlu­vil a o spáse, před ve­likým shro­mážděnímjsem tvou lás­ku a věrnost net­a­jil.
12 Své sli­tování, Hospodine, mi pro­sím neodpírej; kéž lás­ka a prav­da tvávž­dycky nade mnou drží stráž!
13 Obklopi­ly mě pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny mě dostihly, že přes ně ne­vi­dím – je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu od­vahu ztra­til jsem!
14 Kéž mě, Hos­po­di­ne, ráčíš vysvobodit; na po­moc, Hos­po­di­ne, po­spěš mi!
15 Ať jsou za­hanbeni, ať se stydí všichni, kdo mě o život chtějí připravit! Ať jsou zpět za­hnáni, ať se hanbí, kdo se ko­chají mým neštěstím!
16 Ať jsou zděšeni svou vlastní hanebností­ti, kdo nade mnou „Hohó!“ vo­lají.
17 Ať se však ra­dují a ve­se­lí se v to­běvšich­ni ti, kdo tě hledají. Ať navž­dy ří­kají: „Ve­liký je Hospodin!“ ti, kdo mi­lu­jí tvé spa­sení.
18 Já sám jsem nuzný a ubo­hý – kéž bys na mě, můj Pane, pomyslel! Má po­moc, má záchra­na jsi pře­ce ty, Bože můj, pro­sím ne­meškej!

Bible21Žalmy40

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček