Bible21Žalmy85

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm synů Ko­rachových.
2 Své zemi jsi, Hos­po­di­ne, přízeň projevil, Jákoba přive­dl jsi zpátky z vy­hnan­ství.
3 Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hří­chy jsi mu odpustil. sé­la
4 Vše­chen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil.
5 Bože naší spásy, vrať se k nám, přestaň ne­vražit pro­ti nám!
6 To bu­deš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš na­pořád?
7 Ne­chceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe ra­doval?
8 Pro­jev nám, Hos­po­di­ne, lás­ku svou, obdaruj nás svou záchranou!
9 Po­s­lech­nu, co říká Bůh, Hospodin(on sli­buje pokoj své­mu li­du, věrným svým): ať se ne­vracejí k své­mu bláznovství!“
10 Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva za­byd­lí!
11 Lás­ka a prav­da se spo­lu setkají, spravedlnost a pokoj se po­líbí.
12 Prav­da ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe za­míří!
13 Hos­po­din sám nás štěstím ob­dařía naše země hojně urodí.
14 Sprave­dlnost před ním poběží, připraví ces­tu jeho šlépějím!

Bible21Žalmy85

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček