Bible21Žalmy50

Žalmy

1 Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bo­hů, promlouvá, celou zem svo­láváod slun­ce výcho­du až tam, kde za­padá.
2 Ze Si­o­nu v plné kráse­sám Bůh skvěje se.
3 Při­chází náš Bůh, ne­bu­de mlčet; před ním jde oheň, všech­no stravuje, kolem něj prudká vichřice!
4 Svo­lává shů­ry ne­besa i zem, jeho lid aby stanul před sou­dem:
5 „Shro­máždě­te mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!“
6 Jeho sprave­dlnost ne­besa zvěstují, vždyť Bůh je soud­ce – on je­diný! sé­la
7 „S­lyš, lide můj, a promluvím, slyš, Iz­rae­li, já tě usvědčím: Já, Bůh, jsem pře­ce Bo­hem tvým!
8 Kvů­li tvým obě­tem tě neviním, tvé zápaly mi nikdy ne­chybí.
9 Ne­chci však býka z chlévů tvých, nechci koz­líky z tvé ohra­dy!
10 Všech­na zvěř v lese pře­ce patří mi, také do­by­tek na horách ne­sčetných.
11 Znám všech­ny ptáky v nebesích, divoké šel­my jsou mým vlastnictvím.
12 Ne­požádám tě, i kdybych hla­dověl – mně patří svět i všech­no v něm!
13 Cožpak se živím ma­sem hovězím, cožpak ho krví koz­lů za­píjím?
14 Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sli­by plň před Nej­vyšším.
15 Vo­lej mě v den svého soužení, vysvobodím tě a ty mě oslavíš!“
16 Da­re­báka však Bůh tak­to osloví: „K če­mu odříkáváš moje zákony, mou smlou­vu do úst pro­č be­reš si?
17 Vž­dyť pře­ce ne­chceš dát se poučit, má slova za hlavu jsi za­ho­dil.
18 Vi­díš-li zloděje, přá­te­líš se s ním, s cizo­ložníky ses zto­tožnil!
19 Svá ús­ta po­s­ky­tuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky.
20 Sedíš si a bra­t­ra hanobíš, syna své matky ostouzíš.
21 Kdybych dál mlčel nad tím, co provádíš, pomyslel by sis, že jsem ti podobný. Proto tě nyní obviním, před tvý­ma oči­ma tě na­pravím!
22 Kdo Boha po­míjí­te, toto pochopte: Když já vás na­padnu, kdo vám po­může?
23 Kdo přináší oběť vděčnosti, ten mě ctí; kdo svo­je ces­ty napraví, tomu ukážu Boží spasení!“

Bible21Žalmy50

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček