Bible21Žalmy91

Žalmy

1 Ve skrýši Nej­vyššího kdo přebývá, ve stínu Vše­mo­hou­cího bude spočívat.
2 Hos­po­di­nu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“
3 Jis­tě tě vy­svo­bodí z lov­covy pasti, z mo­rové rá­ny nejprudší.
4 Přikryje tě svý­mi perutěmi, pod jeho křídly na­jdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
5 Ne­zalekneš se noční hrůzyani střel, jež ve dne lé­tají,
6 mo­rové náka­zy, jež tmou se plíží, ani zhoubné rá­ny v ča­se po­ledním.
7 Po tvém boku jich padne tisíca deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale ne­chá být.
8 Pou­ze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odpla­tu ničemných!
9 Když Hos­po­di­nu řekneš: „Jsi mé útočiště,“ Nejvyššího když zvo­líš za svůj příby­tek,
10 žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vy­hne tvé­mu obyd­lí.
11 Vž­dyť kvů­li to­bě po­věřil anděly, na všech tvých cestách aby tě chráni­li,
12 na ru­kou aby tě nosili, nohu o ká­men aby sis ne­zranil.
13 Přes lvici i zmi­ji půjdeš dál, lva i bazi­liška pošlapáš!
14 „Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal mé jméno a já ho vy­výším.
15 Bude mě vo­lat a já mu odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavím.
16 Dlouhým živo­tem ho na­sytím – ukážu mu své spasení!“

Bible21Žalmy91

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček