Bible21Žalmy79

Žalmy

1 Žalm Asafův. Pohané vtrh­li, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém ob­rá­ti­li v su­ti­ny!
2 Mrt­vo­ly tvých služebníků ne­cha­li ptákům, těla tvých věrných dali šel­mám žrát.
3 Je­jich krev po Je­ruzalémě lili jak vodu, nebylo niko­ho, kdo by je po­choval.
4 Po­tupě vy­dáni jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem doko­la!
5 Jak dlouho ještě, Hospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude tvé hor­lení hořet pla­menem?
6 Vy­lij svůj hněv radě­ji na pohany, kteří tě uznat nechtějí, vylij ho na ta království, jež jméno tvé ne­vzývají –
7 za to, že Jáko­ba zhltali, že zpustoši­li jeho obyd­lí!
8 Ne­vzpo­mínej na naše staré viny, pospěš k nám se svým sou­ci­tem – ach, jak hlu­boko kles­li jsme!
9 Po­moz nám, Bože naší spásypro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpu­sť naše hří­chypro jméno své!
10 Pro­č mají ří­kat pohané: „Jejich Bůh? Kde je?“ Ukaž po­hanům před naši­ma očima, že krev tvých služebníků bude po­mstě­na!
11 Nářek za­jatých kéž k to­bě do­spěje – od­sou­zené k smrti svou mo­cnou paží za­chovej!
12 Našim sou­sedům sedmkrát na­plň klínuráž­ka­mi, ji­miž ti, Pane, spíla­li!
13 My pak, tvůj lid, ov­ce, jež paseš, navždy tě oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál­tvé chvály chce­me zvěstovat!

Bible21Žalmy79

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček