Bible21Žalmy7

Žalmy

1 Píseň nářků, kte­rou David zpíval Hos­po­di­nu kvů­li slovům Kúše z poko­lení Ben­jamín.
2 Hos­po­di­ne, Bože můj, na tebe spoléhám, zachraň mě, všech pronásledova­te­lů zbav!
3 Ji­nak mě jako lev ro­ze­rvou na kusy, rozsápají mě, ne­bu­de mi po­mo­ci!
4 Hos­po­di­ne, Bože můj, jest­liže jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí bez­práví,
5 jest­li jsem pří­te­li opla­til něčím zlým(i svého ne­pří­te­le jsem však ušetřil! ),
6 pak ať mě honí a chytí protivník, ať pošlape můj život na zemi, mou čest ať v pra­chu vy­válí! sé­la
7 Po­vstaň, Hos­po­di­ne, v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Bože, na­stol pořá­dek!
8 Shro­máždění národů ať tě obklopí, znovu usedni na trůn nad nimi –
9 Hos­po­din bude sou­dit národy! Obhaj mě, Hos­po­di­ne, vž­dyť jsem nevinný, jsem bez úho­ny, můj Nej­vyšší!
10 Ukonči pod­lost ničemných, spravedlivého však posilni, spravedlivý Bože, ty zkou­máš srd­ce i svědo­mí!
11 Nej­vyšší Bůh je můj štít – on je za­chrán­cem upřímných!
12 Bůh je sprave­dlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den.
13 Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj luk a za­míří,
14 smr­telné zbraně na něj připraví, ohnivé šípy zho­toví.
15 Na to­ho, jenž plodí proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež!
16 Ten já­mu kopal, až ji vyhloubil, spadl do pasti, kte­rou na­stražil.
17 Jeho pro­radnost se k ně­mu navrátí, na hlavu padne mu jeho nási­lí!
18 Hos­po­di­na budu za jeho sprave­dlnost chválit, Hospodinovu jménu za­hra­ji – on je Nej­vyšší!

Bible21Žalmy7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček