Bible21Žalmy57

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně „Nevyhlazuj!“ Zlatý zpěv Davi­dův, když ute­kl před Sau­lem do jes­kyně.
2 Smi­luj se nade mnou, Bože, smi­luj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých kří­del schovám se, než zkáza po­mi­ne.
3 K Bo­hu, k Nej­vyšší­mu zní mé volání, on se mnou dokoná své zámě­ry!
4 Z nebe pošle, aby mě zachránil, mé pronásledova­te­le za­staví, séla­svou lás­ku a věrnost Bůh pošle mi!
5 Jsem nu­cen byd­let mezi lvy, mezi li­dožravý­mi šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou je­jich jazyky.
6 Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj ce­lou zem!
7 Nástrahu mým krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu pře­de mnou vykopali, sami však do ní upad­li. sé­la
8 Mé srd­ce je, Bože, připraveno, připraveno je zpívat a hrát.
9 Pro­buď se ko­nečně, moje slávo, probuď se, loutno a citero, ať vzbudím ranní zář!
10 Chvá­lit tě, Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žal­my upro­střed národů:
11 Tvá lás­ka sahá k samé­mu nebi, tvá věrnost vzhů­ru k ob­lakům.
12 Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj ce­lou zem!

Bible21Žalmy57

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček