Bible21Žalmy9

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně „Zemřel syn“. Žalm Davi­dův.
2 Chválím tě, Hos­po­di­ne, ce­lým srd­cem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích!
3 Z tebe se ra­du­ji, pro tebe jásám, tvému jménu, Nej­vyšší, chci za­zpívat!
4 Moji ne­přá­te­lé ustoupí a padnou, před tvo­jí tváří za­hynou,
5 ne­boť ses ujal mého sou­du a mých práv, jako sprave­dlivý soud­ce na trůn usedáš!
6 Obořil ses na po­ha­ny, niče­my zničil jsi, jejich jméno smazals navž­dy, navěky!
7 Ko­nec ne­přá­tel – trvalé trosky! Zbořils jim měs­ta – není památky!
8 Hos­po­din bude vládnout navěky, aby na­sto­lil právo, svůj trůn us­tavil.
9 Sám bude sprave­dlivě sou­dit svět, národy bude spravovat po­ctivě.
10 Hos­po­din je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.
11 Ať v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hos­po­di­ne, ty, kdo tě hledají!
12 Zpívej­te Hos­po­di­nu, jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích po­věz­te národům:
13 Msti­tel pro­li­té krve na ně myslí, nářek ztrápených mu není lhos­tejný!
14 Smi­luj se, Hos­po­di­ne, hleď na mé trápení, z ruky pro­tivníků, z bran smrti mě vy­trh­ni,
15 abych pak zvěstoval všech­ny tvé chvály, v branách Dce­ry si­on­ské abych tvou spásu oslavil!
16 Do jámy, kte­rou vy­kopa­li, po­hané padli, v sí­ti, již na­straži­li, no­ha­ma uvíz­li.
17 Hos­po­din zjevil se! Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti uvrh­lo! higajon sé­la
18 Niče­mové mu­sí ode­jít do podsvětí, všichni ti po­hané, ji­mž je Bůh lhos­tejný!
19 Ubožák ale ne­bu­de za­po­menut navždy, naděje ponížených ne­zhyne navěky!
20 Po­vstaň, Hos­po­di­ne, pro­ti lid­ské zvůli, před tvým sou­dem ať stanou náro­dy!
21 Vy­děs je, Hos­po­di­ne, ať jsou zastrašeni, ať po­znají po­hané, že jsou smr­telní! sé­la

Bible21Žalmy9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček