Bible21Žalmy95

Žalmy

1 Po­jď­te, zpívej­me Hos­po­di­nu s radostí, jásejme Skále naší záchra­ny!
2 Do jeho přítom­nosti vstup­me s vděčností, hlasitými žal­my ho po­jď­me oslavit!
3 Ve­liký Bůh je Hos­po­din přece, veliký Král nad vše­mi bo­hy.
4 V jeho ru­kou jsou zákla­dy země, jemu náleží hor­ské vr­cho­ly.
5 Patří mu moře, vž­dyť uči­nil je, i souš jeho ruce stvoři­ly!
6 Po­jď­te a klaň­me se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekně­me!
7 On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho us­lyší­te mlu­vit,
8 ne­buď­te zatvrze­lí jako při vzpouře, jako v den pokušení teh­dy na pouš­ti,
9 když mě pokouše­li vaši otcové. Zkusili mě a vi­dě­li, co umím,
10 to poko­lení jsem si hnu­sil po čtyřicet let, až jsem si ře­kl: „­Ten lid má po­blou­di­lé srdce, mé ces­ty vůbec neznají!“
11 Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: „Do mého odpočinku nikdy nevkročí!“

Bible21Žalmy95

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček