Bible21Žalmy83

Žalmy

1 Zpívaný žalm Asafův.
2 Bože, ne­zůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého kli­du pro­buď se!
3 Po­hleď, jak se tví ne­přá­te­lé bouří, ti, kdo tě nenávi­dí, hlavy zvedají.
4 Pro­ti tvé­mu lidu spřádají tajné plány, radí se pro­ti tvým nej­dražším:
5 Po­jď­te, ří­kají, ten národ vyhladíme, aby se za­po­mnělo na jméno Iz­rael!
6 Jedno­my­s­lně se spo­lu uradili, do smlou­vy pro­ti to­bě vstou­pi­li:
7 tá­bor Edom­ců spo­lu s Izmaelity, Hagrité spo­lu s Moáb­ci,
8 Ge­bal i Amon spo­lu s Amalekovci, Filištíni spo­lu s Týr­ský­mi,
9 dokon­ce Asyřané spo­lči­li se s nimi – sta­li se po­si­lou pro syny Lo­tovy! sé­la
10 Pro­veď jim to, co pro­ve­dls Midiánu, Siserovi a Jabínovi u po­toka Kíšo­nu.
11 Roz­prášeni byli tenkrát u En-doru, na zemi leže­li jako hnůj!
12 Je­jich vel­moži ať jsou jak Oreb a Zeeb, všechna je­jich kníža­ta jak Zeb­ach a Cal­mu­na,
13 kteří si mys­le­li: „Bu­de­me pánynad Boží­mi příbytky!“
14 Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří, ať jsou jak stéblo větrem zmítané.
15 Jako když oheň vy­paluje lesy, jako když pla­men hory sežeh­ne,
16 tak­to je stíhej svo­jí bouří, ať je vy­děsí tvá vichřice!
17 Je­jich tvář na­plň zahanbením, tvé jméno, Hos­po­di­ne, aby hleda­li.
18 Na věčné ča­sy ať se stydí a děsí, samou han­bou ať zmírají.
19 Tak aby po­zna­li, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nej­vyšší!

Bible21Žalmy83

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček