Bible21Žalmy145

Žalmy

1 Chvalo­z­pěv Davidův. Bože, můj Krá­li, tebe velebím, tvé jméno chválím navž­dy, navěky.
2 Každý den tebe chvá­lit chci, tvé jméno slavím navž­dy, navěky.
3 Ve­liký je Hos­po­din, vší chvály hodný, jeho ve­likost nelze nikdy po­chopit!
4 Ať všech­na poko­lení tvé skutky opěvují, tvé mo­cné či­ny ať zvěs­tují.
5 Ať mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých zázracích.
6 Ať hovoří o tvé ohro­mující moci, zatímco o tvé ve­likosti vy­právím.
7 Ať hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé sprave­dlnosti ať zpívají:
8 „Hos­po­din je mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý a vel­mi las­kavý!
9 Ke všem je dob­ro­tivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!“
10 Ať tě, Hos­po­di­ne, všech­na stvoření slaví, ať ti dob­rořečí věrní tví.
11 O slávě tvého králov­ství ať vyprávějí, o tvých mo­cných či­nech ať hovoří.
12 Všich­ni li­dé ať se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho králov­ství.
13 Tvé králov­ství vládne nad vše­mi věky, tvé panování nad vše­mi pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je las­kavý.
14 Hos­po­din podpírá všech­ny, kdo klesají, pozvedá všech­ny, kdo jsou sklíčení.
15 Oči všech k to­bě vzhlížejí, abys je kr­mil v ča­se po­tře­by.
16 Otevíráš ru­ku, abys na­sy­til­touhy všech ži­jících.
17 Hos­po­din je sprave­dlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je las­kavý.
18 Hos­po­din je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v oprav­dovosti.
19 Na­plňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší je­jich křik a jde je za­chránit.
20 Hos­po­din chrání všech­ny, kdo ho milují, všechny niče­my ale za­hu­bí.
21 Hos­po­di­nova chvá­la ať z úst mi zní, jeho svaté jméno ať chválí každý smr­telník navž­dy, navěky!

Bible21Žalmy145

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček