Bible21Žalmy143

Žalmy

1 Žalm Davidův. Slyš, Hos­po­di­ne, moji modlitbu, mé prosbě pro­sím po­přej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své sprave­dlnosti!
2 Jsem tvůj služebník, ne­voď mě na soud – nikdo z živých není v právu před te­bou!
3 Pronásle­duje mě nepřítel, zašlapat chce mě do země! Nutí mě byd­let v temno­tětak jako dávno zemře­lé.
4 Na du­chu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení.
5 Vzpo­mínám na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých ru­kou přemýšlím.
6 Své ruce k to­bě vztahuji, žízním po to­bě jak země bez vo­dy! sé­la
7 Po­spěš, Hos­po­di­ne, vy­s­lyš mědříve, než ztratím dech! Neskrývej pře­de mnou svo­ji tvář, ať se ne­podobám mrt­vo­lám.
8 Kéž ráno us­lyším o lás­ce tvé – jsi má je­diná naděje! Ukaž mi ces­tu, po níž bych šel – to­bě svou duši svěřil jsem.
9 Zbav mě, Hos­po­di­ne, mých nepřátel, v to­bě hledám svou ochranu.
10 Plnit tvou vů­li pro­sím nauč mě – vž­dyť jsi můj Bůh! Tvůj las­kavý Duch ať vede měpo zemi srovnané.
11 Obživ mě, Hos­po­di­ne, pro jméno své, ve své sprave­dlnosti z trápení vy­veď mě.
12 Kvů­li své lás­ce kéž mé soky umlčíš, všechny mé pro­tivníky pro­sím znič – vž­dyť jsem tvůj služebník!

Bible21Žalmy143

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček