Bible21Žalmy89

Žalmy

1 Poučný žalm Et­a­na Ezra­chejského.
2 Hos­po­di­ne, o tvé lás­ce chci zpívat napořád, navěky chci svý­mi ús­ty tvou věrnost zvěstovat!
3 Tvrdím, že tvá lás­ka má věčné základy, nebesa jsou po­tvrzením tvé věrnosti!
4 Ty pře­ce ře­kl jsi: „Se svým vy­vo­leným vstu­pu­ji do smlouvy, svému služebníku Davi­dovi sli­bu­ji:
5 Tvé po­tom­stvo us­tanovím navěky, po všech­na poko­lení tvůj trůn upevním.“ sé­la
6 Ne­besa, Hos­po­di­ne, slaví tvé zázraky, shromáždění svatých tvou věrnost ve­le­bí.
7 Rovná se Hos­po­di­nu někdo v oblacích? Kdo z Božích synů je jako Hos­po­din?
8 Ve­likou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mno­hem hroz­nější než všich­ni ko­lem něj.
9 Hos­po­di­ne Bože zástupů, kdo je jako ty – ­mo­cný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi!
10 Ty sám jsi vlád­cem nad mořem bouřícím, vzedmutí jeho vln dove­deš ukro­tit.
11 Ty jsi net­vo­ra jak mrt­vo­lu rozdrtil, svou mo­cnou paží jsi soky roz­ptý­lil.
12 Nebe i země to­bě náleží, svět se vším, co je v něm, ty jsi za­ložil.
13 Se­ver i jih – stvořil jsi obojí, Tábor i Her­mon v tvém jménu jásají.
14 Mo­cná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se po­zvedá.
15 Právo a sprave­dlnost jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost před­chází tvo­ji tvář!
16 Blaze náro­du, jenž umí Hos­po­di­na velebit; ve svět­le tvé tváře ta­koví smějí žít.
17 Ve tvém jménu ra­dují se ce­lé dny, tvá sprave­dlnost jim dává vítěz­ství.
18 Sláva je­jich síly jsi pře­ce ty sám, díky tvé mi­losti se náš roh po­zvedá.
19 Hos­po­di­nu patří naše pavéza, Svatému iz­rael­ské­mu náš král!
20 Ve vi­dění jsi kdy­si promluvil, tehdy jsi ře­kl věrným svým: „Hrdinovi jsem po­moc udělil, vybraného z lidu jsem vy­výšil.
21 Našel jsem svého služebníka Davida, svým svatým ole­jem jsem ho po­mazal.
22 Má ruka jej bude podpírat, má paže mu bude síly do­dávat.
23 Ne­bu­de jej moci vy­dírat nepřítel, nebude pře­možen žádným zlo­synem.
24 Jeho pro­tivníky před ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávi­dí, po­razím.
25 Má věrnost a lás­ka bude s ním, jeho roh se v mém jménu vy­výší.
26 Jeho ruku vložím na moře, na řekách spoči­ne jeho pravice.
27 ‚­Ty jsi můj Ote­c‘ – tak mě os­loví – ‚­ty jsi můj Bůh, ská­la mé záchrany!‘
28 A tak jej prvo­ro­zeným učiním, nejvyšším bude z králů na ze­mi.
29 Svou lás­ku k ně­mu za­chovám navěky, má smlou­va s ním se nikdy ne­z­mění.
30 Jeho po­tom­stvo us­tavím navždycky, dokud po­trvá ne­be, jeho trůn ob­sto­jí.
31 Jeho synové když však můj Zákon opustía ne­bu­dou se ří­dit mý­mi pravi­dly,
32 má us­tano­vení jest­liže po­rušía ne­do­drží mé příka­zy –
33 ho­lí po­trestám je­jich pokles­kya je­jich pro­vinění rana­mi.
34 Svou lás­ku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost ne­zradím,
35 svou smlou­vu nikdy neporuším, co vy­šlo z mých úst, to ne­z­měním!
36 Jednou jsem ve své sva­tosti přísahal – copak bych zkla­mal Davi­da?
37 Jeho po­tom­stvo navěky potrvá, jeho trůn pře­de mnou bude jak slun­ce stát,
38 bude jak měsíc upevněn navěky – ­ten věrný svě­dek v oblacích!“ sé­la
39 Teď jsi jej ale za­vr­hl, zapudil, na svého po­mazaného ses rozzuřil.
40 Smlou­vu se svým služebníkem zrušil jsi, jeho ko­ru­nu jsi na zem za­ho­dil.
41 Všech­ny jeho hrad­by jsi prolomil, jeho opevnění jsi roz­bořil.
42 Všich­ni ko­lemjdou­cí jej drancují, svým sou­sedům je vy­dán k tu­pení!
43 Zve­dl jsi pravici jeho nepřátel, rozveselil jsi všech­ny jeho sou­peře.
44 Ostří jeho meče jsi otupil, nechtěls ho v boji po­de­přít.
45 Jeho nád­heře jsi ko­nec učinil, jeho trůn jsi k zemi po­va­lil.
46 Dny jeho mládí jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostu­dy! sé­la
47 Jak dlouho se, Hos­po­di­ne, bu­deš ukrývat? Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát?
48 Jak krátký je můj život – vzpo­meň si! K jaké marnosti lid­stvo stvořil jsi?
49 Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo za­chrání svůj život z moci pod­světí? sé­la
50 Kam se tvá první lás­ka, Pane, poděla? Na svo­ji věrnost jsi Davi­dovi přísahal!
51 Pa­ma­tuj, Pane, jak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch národů mi padly do klí­na!
52 Jak jen se, Hos­po­di­ne, tví ne­přá­te­lé rouhali! Tvému po­mazané­mu se rouha­li a jeho šlépějím!
53 Hos­po­din ať je požeh­nán navěky! Amen! Amen!

Bible21Žalmy89

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček