Bible21Žalmy140

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.
2 Za­chraň mě, Hos­po­di­ne, od li­dí zlých, braň mě před tě­mi, kdo pá­chají nási­lí!
3 Před tě­mi, kdo v srd­ci vy­mýš­lejí zlo, těmi, kdo každý den roz­něcují boj.
4 Jako had bodají svý­mi jazyky, zmijí jed skrývají pod svý­mi rty! sé­la
5 Chraň mě, Hos­po­di­ne, od ru­kou ničemy, braň mě před tě­mi, kdo pá­chají násilí, před tě­mi, kdo chtějí mi nohy pod­razit!
6 Na­dutci na mě na­straži­li léčku, upletli na mě síť z provazů, u ces­ty po­loži­li mno­hou nástrahu. sé­la
7 Říkám Hos­po­di­nu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hos­po­di­ne, moje mod­lit­by!
8 Hos­po­di­ne, Pane, má mo­cná záchrano, hlavu mi kryješ, když při­jde boj.
9 Ne­plň, Hos­po­di­ne, tuž­by ničemů, jejich zlé plá­ny ať ne­do­jdou úspě­chu! sé­la
10 Ti, kdo mě obkličují, hlavy zvedají – zrádností vlastních rtů ať jsou smeteni!
11 Ať na ně prší uhlí řeřavé, ať padnou do jámy, z níž nikdo ne­vstane!
12 Ať po­mlou­vači ztratí svůj do­mov na zemi, násilníky ať dožene a srazí neštěstí!
13 Vím to, že Hos­po­din hájí chudákya že pro­sadí právo ubo­hých.
14 Jis­těže sprave­dliví tvé jméno oslaví, před tvo­jí tváří bu­dou žít po­ctiví!

Bible21Žalmy140

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček