Bible21Žalmy60

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na nápěv „­Li­lie svědectví“. Zlatý žalm Davi­dův, pro poučení.
2 Když bo­joval pro­ti Ara­mej­cům z Me­zopo­tá­mie a z Có­by a Joáb se vrá­til do Solného údo­lí, kde po­razil dvanáct tisíc Edom­ců.
3 Za­vr­hl jsi nás v návalu prchlivosti, teď ale, Bože, vrať se k nám.
4 Zemí jsi třá­sl, na kusy tříštil, její pukli­ny uz­drav, už se roz­padá!
5 Vlastní lid ne­chal jsi oku­sit hrůzy, vínem závra­ti jsi nás na­pájel.
6 Svým cti­te­lům teď ale ko­rouhev dal jsi, aby ji roz­vi­nu­li v prav­dě tvé. sé­la
7 Aby tví mi­lovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vy­s­lyš mě!
8 Bůh pro­mlu­vil ve své svatosti: „Vítězně Še­chem rozdělím, údolí Su­kot si roz­měřím.
9 Můj je Gi­leád, můj je Manases, Efraim je má hel­ma, Juda žezlo mé,
10 Moáb za umyva­dlo slouží mi, na Edom san­dál odhodím, nad Fi­liští­ny vítězně zakřičím!“
11 Kdo mě do­pro­vodí do hrazeného města? Kdo mě do Edo­mu po­ve­de?
12 Kdo jiný než ty, Bože, jenž za­vrhls nás, ty, který s naši­mi šiky netáh­neš?
13 Po­moz nám pro­sím pro­ti nepříteli, záchrana v člověku je pře­ce nicotná.
14 S Bo­hem však jis­tě udatně zvítězí­me – ­ty, kdo nás nenávi­dí, roz­du­pá!

Bible21Žalmy60

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček