Bible21Žalmy99

Žalmy

1 Hos­po­din kraluje – náro­dy, chvěj­te se! Trůní nad che­ru­bí­ny – země ať třese se!
2 Ve­liký je na Si­o­nu Hospodin, vyvýšený nad vše­mi náro­dy.
3 Tvé jméno ve­liké a hroz­né ať velebí: „On je svatý!“
4 Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a sprave­dlnost v Jáko­bovi konáš ty.
5 Vy­vyšuj­te Hos­po­di­na, Boha našeho, klaňte se u jeho podnoží: „On je svatý!“
6 Mo­jžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi tě­mi, kdo jeho jméno vzývají; k Hos­po­di­nu vo­la­li a on jim od­vě­til.
7 Z ob­la­kového slou­pu mlu­vil k nim; dbali na svě­de­ctví a záko­ny, které jim uložil.
8 Hos­po­di­ne, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bo­hem, který odpouští, i když jsi tre­stal je­jich zloči­ny.
9 Vy­vyšuj­te Hos­po­di­na, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: „Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!“

Bible21Žalmy99

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček