Bible21Žalmy112

Žalmy

1 Haleluja! Blaze člověku, který Hos­po­di­na ctía jeho přikázání si vel­mi ob­lí­bil!
2 Hr­di­nové země bu­dou jeho potomci, požehnáno bude poko­lení po­ctivých.
3 V jeho do­mě je vzácné bohatství, jeho sprave­dlnost navž­dy ob­sto­jí.
4 Vy­chází ve tmách svět­lo poctivým, spravedlivý je, mi­lostivý a sou­citný!
5 Dobře je člověku, jenž sou­citně půjčuje, své záleži­tosti sprave­dlivě spravuje.
6 Ta­kový ne­bu­de nikdy otřesen, spravedlivý navž­dy v pamě­ti zůstane.
7 Ze zlých zpráv nemá strach, srdce má pevné, na Hos­po­di­na spo­léhá.
8 Srd­ce má sta­tečné, nemá strach, nakonec uvi­dí svých pro­tivníků pád.
9 Roz­děluje štědře, chudým rozdává, jeho sprave­dlnost navž­dy zůstává, jeho roh se slavně po­zvedá.
10 Při po­hle­du na to zuří ničema, zuby skřípe a ce­lý vrávorá – tuž­ba ničemů bude zmaře­na!

Bible21Žalmy112

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček