Bible21Žalmy88

Žalmy

1 Zpívaný žalm synů Ko­rachových. Pro předního zpěváka, k tanci. Poučná píseň He­ma­na Ezra­chejského.
2 Hos­po­di­ne, Bože mé spásy, ve dne i v noci před te­bou bě­du­ji.
3 Kéž moje mod­lit­ba do­spěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mé­mu úpění!
4 Duši mám plnou trápení, můj život se k hro­bu na­chý­lil.
5 Už patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bo­jovník síly zba­vený!
6 Za­ne­cha­li mě mezi mrtvými, jsem jako mrt­vo­ly v hrobě ležící, na něž si ne­vzpo­meneš nikdy víc – od tvo­jí ruky jsou vzdáleni!
7 Sho­dils mě do jámy nejhlubší, do nej­temnější pro­pasti.
8 Do­leh­lo na mě tvé zuření, svými vlna­mi jsi mě po­razil! sé­la
9 Přá­te­le ode mě za­hnal jsi, způsobils, že si mě oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevření,
10 oči mi hasnou trápením! Volám tě, Hos­po­di­ne, každý den, k to­bě vztahu­ji ruce své.
11 Bu­deš snad ko­nat divy pro mrtvé? Zvednou se stí­ny ke tvé oslavě? sé­la
12 Bude se o tvé lás­ce mlu­vit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhu­bě?
13 Copak se ukáže tvůj zá­zrak v temno­tě a tvá sprave­dlnost v zemi bez vzpo­mínek?
14 Já však, Hos­po­di­ne, k to­bě hlas pozvedám, naproti jde ti má ranní mod­lit­ba.
15 Pro­č jen mě, Hos­po­di­ne, odmítáš, proč skrýváš pře­de mnou svo­ji tvář?
16 Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrů­zy, jsem bez­radný.
17 Tvůj prudký hněv se přese mě valí, zdrcen jsem tvý­mi hrůza­mi!
18 Pořád mě obkličují jako voda, zaplavují mě ze všech stran.
19 Přá­te­le i známé jsi ode mě zahnal, mým spo­lečníkem je temno­ta!

Bible21Žalmy88

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček