Bible21Žalmy51

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.
2 Po­té, co za ním přišel pro­rok Nátan kvů­li jeho po­mě­ru s Batše­bou.
3 Smi­luj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém sou­ci­tu od­straň mé pokles­ky.
4 Důkladně omyj mě od mého provinění, od mého hří­chu mě očisti!
5 Uznávám všech­ny své zločiny, svůj hřích mám stále na mys­li.
6 Pro­ti to­bě, to­bě samé­mu, jsem zhřešil, před tvý­ma oči­ma jsem se zla dopustil! Ve svých výro­cích jsi pro­to spravedlivý, oprávněn jsi mě od­sou­dit!
7 Vž­dyť nesu vinu už od narození, hříšný jsem od svého početí.
8 Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, už v lůně matky učils mě moud­rosti.
9 Yzopem očisti mě a budu zas čistý, omyj mě a budu bě­lejší než sníh!
10 Dej mi zas us­lyšet ra­dost a veselí, mé údy zlá­mal jsi – kéž znovu tan­cují!
11 Od mého hří­chu kéž svou tvář odvrátíš, všechny mé viny kéž od­straníš!
12 Stvoř ve mně, Bože, srd­ce ryzí, v mém nit­ru obnov du­cha stá­losti.
13 Ne­vy­háněj mě ze své přítomnosti, svého svatého Du­cha ne­ber mi!
14 Navrať mi ra­dost ze své spásy, ušlechtilým du­chem mě po­silni.
15 Tvým cestám pak budu pro­vi­nil­ce učit, aby se hříšníci k to­bě vrace­li.
16 Smr­telné viny zbav mě, Bože, Bože mé spásy, ať jazyk můj zpívá o tvé sprave­dlnosti!
17 Pane můj, otevři mé rty, ať má ús­ta zvěs­tují tvé chvály!
18 V obě­ti neměl bys za­líbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys ne­při­jal.
19 Kajícný duch je Bohu nad obě­ti – ne­po­hrdneš, Bože, srd­cem kajícným a sklíčeným.
20 Ve své dob­ro­tě smi­luj se nad Sionem, zdi Je­ruzalé­ma znovu vy­stavěj!
21 Teh­dy si za­líbíš obě­ti sprave­dlnosti – zápalné obě­ti bez vady, tehdy se znovu bu­dou obětovat býci­na tvém ol­táři.

Bible21Žalmy51

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček