Bible21Žalmy10

Žalmy

1 Pro­č jsi, Hos­po­di­ne, tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách soužení?
2 Niče­mové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úkla­dy, aby je lapi­li!
3 Svým vlastním chtíčem se niče­mové chlubí, chamtivce chválí, Hos­po­di­na snižují,
4 ve svo­jí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v je­jich myšlení.
5 Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé záko­ny jsou jim vzdáleny, ze všech pro­tivníků mají jen po­směch,
6 v srd­ci si mys­lí: „Nic mě neohrozí, nikdy mě ne­po­tká žádné neštěstí!“
7 Ús­ta jim plní klet­by, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení,
8 za hum­ny číhají ve skrýších, aby ne­vinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi oči­ma sle­dují,
9 jako lvi v houští v zálo­ze číhají, číhají na chudáky, aby je lapili, už mají chudáka, chyt­li ho do pasti!
10 K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod je­jich mo­cí klesá bez­branný,
11 v srd­ci si mys­lí: „Bůh už zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí.“
12 Po­vstaň, Hos­po­di­ne, po­zvedni ruku! Na utlačené se, Bože, roz­po­meň!
13 Pro­č se má niče­ma rouhat Bohu, v srd­ci si mys­let, že na to ne­při­jdeš?
14 Ty to však vi­díš! Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní ru­kou abys potrestal! Na tebe samého bez­branný spoléhá, ty jsi po­mo­cníkem si­ro­tka!
15 Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho zkaženost od­hal, aby ne­ob­stál!
16 Hos­po­din kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vy­mizí!
17 Hos­po­din vy­s­lyší tuž­by ponížených – ­po­vzbudíš je­jich srd­ce, ucho k nim na­kloníš,
18 zjednáš soud si­ro­tkům i všem utlačeným, pozemský člověk aby je ne­děsil!

Bible21Žalmy10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček