Bible21Žalmy38

Žalmy

1 Pamá­teční žalm Davi­dův.
2 Netres­tej mě, Hos­po­di­ne, ve své prchlivosti, ve svém rozzuření mě nekárej!
3 Vž­dyť už jsem pro­bodán tvý­mi šípy, tvá ruka dr­tí mě!
4 Tvůj hněv na mně nene­chal zdravé místo, můj hřích připravil mé kosti o pokoj.
5 Má pro­vinění mi nad hlavu rostou, těžší, než une­su, je je­jich bře­meno!
6 Mé vlastní bláz­nov­ství mi rá­ny zasadilo, rány, jež pách­nou a mokvají.
7 Shrbený jsem, plížím se tak nízko, celý den v zár­mutku se po­tácím.
8 Mé sla­bi­ny jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mi v těle ne­zbylo.
9 Bezmo­cný jsem a to­lik zdrcen, úzkostí sténám, křičím ze srd­ce!
10 Ty, Pane, víš o každé mé touze, můj nářek před te­bou není utajen.
11 Srd­ce mi buší, sí­la se ztrácíi moje oči už svět­lo opouští.
12 Přá­te­lé a drazí se mých ran štítí, moji příbuzní se drží vpo­vzdálí.
13 Ti, ji­mž jde o můj život, mi kla­dou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit, mluví o zkáze, své lsti vy­mýš­lejí každý den.
14 Já ale jak hlu­chý neslyším, jak němý ne­chci ús­ta otevřít.
15 Jsem jako člověk, který neslyší, z je­hož úst ne­za­znějí žádné odmlu­vy.
16 V te­be, Hos­po­di­ne, skládám na­dě­ji – Pane Bože můj, ty jis­tě od­po­víš!
17 Ať nade mnou nejásají, říkám si, jen ať se ne­py­šní nad mým se­lháním!
18 Vž­dyť už jsem pře­ce na pokra­ji pá­dua stále trpím bo­lestí,
19 vy­znávám svo­je provinění, trápím se pro svůj hřích!
20 Mých bez­důvodných soků je stále více, množí se počet mých zrádných ne­přá­tel.
21 Zlo­bou mi odplácejí za mé dobrodiní, obviňují mě, když dob­ra držím se!
22 Ne­opouštěj mě, Hospodine, nevzdaluj se mi, Bože můj!
23 Po­spěš mi na pomoc, Pane – má záchrano!

Bible21Žalmy38

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček