Bible21Žalmy56

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na nápěv „­Ti­ché ho­lu­bice v dálavách“. Zlatý zpěv Davi­dův, když ho Fi­lištíni za­ja­li v Ga­tu.
2 Smi­luj se, Bože, li­dé mě deptají, bojovníci na mě každý den útočí.
3 Každý den dep­tají mě moji protivníci, tak mno­zí pro­ti mně pyšně bo­jují.
4 Kdyko­li bo­jím se, v to­bě mám na­dě­ji!
5 V Bo­hu, je­hož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smr­telník!
6 Každý den má slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uško­dit.
7 Číhají tajně, sle­dují mé kroky, po mém živo­tě už se sápají.
8 Copak uniknou se svou hanebností? Svým hněvem, Bože, smeť ty po­ha­ny!
9 Ty ve­deš v pa­trnosti každý můj útěk, mé slzy schovej do své lah­vice – ­ty sám víš nej­lépe, ko­lik jich je!
10 Na­zpá­tek stáhnou se moji nepřátelé, když k to­bě za­vo­lám – v ten den. Vím to­tiž jedno: Bůh se mnou je!
11 V Bo­hu, je­hož slovo chválím, v Hos­po­di­nu, je­hož slovo chválím,
12 v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi člověk uči­nil!
13 To­bě jsem, Bože, složil sliby, tobě při­ne­su vděčné obě­ti.
14 Vž­dyť jsi mě za­chránil od smrti, mé nohy od zvrtnutí, abych směl před Bo­hem stále cho­ditve svět­le, mezi živý­mi!

Bible21Žalmy56

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček