Bible21Žalmy65

Žalmy

1 Žalm pro předního zpěváka. Píseň Davi­dova.
2 Na Si­o­nu ti, Bože, náležejí chvály, sliby ti dané bu­dou splně­ny!
3 K to­bě při­chází každý smrtelník, neboť vy­s­lýcháš naše mod­lit­by.
4 Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očis­tíš!
5 Blaze vy­vo­leným, které zveš, aby stanu­li na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytí­me­ve chrá­mu tvé sva­tosti.
6 Svý­mi divy nám právo zjednáváš, Bože naše­ho spasení. Jsi pře­ce na­dějí všech končin světai moří dalekých!
7 Ty, jenž svou si­lou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mo­cí oděný,
8 ty, jenž dokážeš zkro­tit řev moře, jekot jeho vln, bouřící náro­dy,
9 svý­mi zá­zra­ky ohro­muješ ce­lý svět, od výcho­du k zápa­du jásot působíš!
10 Navštěvuješ zemi a na­pájíš ji, zahrnuješ ji bohatstvím. Boží po­tok je plný vody, opatřuješ li­dem obilí. Ty pře­ce zemi zúrodňuješ,
11 za­léváš bráz­dy, hrou­dy rozdrtíš, hojnými li­jáky ji ob­měkčuješa žeh­náš to­mu, co ros­te z ní.
12 Ko­ru­nuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností.
13 Ze­lené lou­ky jsou, kde byla poušť, pahorky se halí ra­dostí.
14 Pas­t­vi­ny se stá­dy pokrývají, údolí se ob­lé­kají obilím. Už křičí radostí! Ano, už zpívají!

Bible21Žalmy65

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček