Bible21Žalmy147

Žalmy

1 Haleluja! Jak dob­ré je zpívat naše­mu Bohu žalm, jak je to rozkošné – chvá­la je líbez­ná!
2 Hos­po­din Je­ruzalém buduje, shromažďuje ro­ze­h­naný Iz­rael.
3 Uz­dravuje v srd­ci ztrápené a ovazuje je­jich zranění.
4 On sám určuje počet hvěz­da jménem vo­lá každou z nich.
5 Náš Pán je ve­liký a ne­smírně mocný, jeho moud­rost nelze vy­počíst!
6 Hos­po­din podpo­ruje ponížené, ničemy ale k zemi shazuje.
7 Zpívej­te Hos­po­di­nu s vděčností, našemu Bohu hraj­te na ci­te­ry!
8 On halí nebe do ob­la­ka zemi deštěm zalévá, aby tráva rost­la na horách.
9 On dává zvířatům do­sta­tek potravy, i mladým krkav­cům, když k ně­mu vo­lají.
10 On ne­ob­divuje sílu koní, ve svalech si­láků nemá za­líbení.
11 Hos­po­di­nu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lás­ku doufají!
12 Oslavuj Hos­po­di­na, Jeruzaléme, chval svého Bo­ha, Si­o­ne!
13 On zpevňuje závo­ry tvých bran, žehná tvým dě­tem ve tvých zdech.
14 Působí pokoj ve tvých končinách, z nej­lepší pšenice sytí tě.
15 Když na zem svůj roz­kaz posílá, jeho slovo rych­le šíří se.
16 Sníh jako vlnu prostírá, jíním sype jako po­pe­lem.
17 Své krou­py jak drobky rozhazuje, kdo ob­sto­jí, když při­jde jeho mráz?
18 Když pošle své slovo, všech­no taje, potoky tečou, když větrem za­fouká.
19 Zjevil své slovo Jákobovi, své záko­ny a práva Iz­rae­li dal.
20 Žádné­mu náro­du to neučinil, a pro­to ne­po­zna­li jeho pravidla. Haleluja!

Bible21Žalmy147

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček