Bible21Žalmy54

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davi­dův.
2 Po­té, co přiš­li Zifej­ci a řek­li Saulovi: „David se ukrývá u nás!“
3 Bože, za­chraň mě pro jméno své, v moci své buď mi ob­háj­cem!
4 Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům po­přej sluch.
5 Cizáci po­vsta­li pro­ti mně, násilníci pa­sou po mém živo­tě – ­ti, kdo ne­stavějí Boha před se­be. sé­la
6 Po­hleď­te, můj po­mo­cník je Bůh, můj Pán mě drží naživu!
7 Mým ne­přá­te­lům, Pane, odplať zlo, už s nimi skon­cuj pro věrnost svou!
8 Po­tom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hos­po­di­ne, slavit, že dob­ré je!
9 On mě vy­svo­bodí z každého soužení, svým ne­přá­te­lům směle po­hlédnu do očí!

Bible21Žalmy54

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček