Bible21Žalmy33

Žalmy

1 Ve­sel­te se, sprave­dliví, v Hospodinu, upřímným sluší chvalo­z­pěv!
2 Oslavuj­te Hos­po­di­na na citeru, na desetistrunné loutně mu za­hraj­te.
3 Za­zpívej­te mu novou píseň, hrajte krásně a hla­si­tě!
4 Hos­po­di­novo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.
5 Sprave­dlnost a právo miluje, Hospodinovy lás­ky je plná zem!
6 Hos­po­di­novým slovem vznik­la nebesa, celý je­jich zástup du­chem jeho úst.
7 Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic.
8 Měj v úctě Hos­po­di­na, ce­lá zem, všichni obyva­te­lé svě­ta, ctě­te jej!
9 On pro­mlu­vil – a stalo se, všechno po­vstalo jeho příkazem.
10 Zámě­ry národů Hos­po­din kazí, lidské úmys­ly vniveč ob­rací.
11 Hos­po­dinův záměr však ob­sto­jí navždy, úmysly jeho srd­ce od věků navěky!
12 Blaze náro­du, je­hož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vy­vo­lil za své dě­dictví!
13 Hos­po­din z nebe dívá se, na všech­ny lid­ské syny po­hlíží,
14 z mís­ta, kde trůní, zkou­má po­hle­demvšech­ny, kdo byd­lí na ze­mi.
15 Ten, který stvořil každé srdce, rozumí vše­mu, co dělají.
16 Krále ne­zachrání ve­liké vojsko, hrdinu ne­vy­pro­stí velká udatnost.
17 Kůň zkla­me, když půjde o záchranu, i když má sílu, ne­dá vy­váz­nout.
18 Hos­po­dinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lás­ku doufají,
19 aby je vy­svo­bo­zoval od smrti, aby je živil v dobách hla­dových.
20 Naše duše po Hos­po­di­nu touží – on je naše po­moc a náš štít!
21 On je ra­dostí naše­ho srdce, v jeho svaté jméno doufá­me.
22 Kéž je s ná­mi tvá lás­ka, Hospodine, jako je v to­bě naše na­děje!

Bible21Žalmy33

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček