Bible21Žalmy102

Žalmy

1 Mod­lit­ba ubožáka, když v zoufal­ství vy­lévá před Hos­po­di­nem své úzkosti.
2 Na­s­lou­chej, Hos­po­di­ne, mé modlitbě, můj křik o po­moc kéž k to­bě pro­nikne!
3 Svou tvář pře­de mnou ne­s­krývejv den, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své, v den, kdy vo­lám tě, po­spěš, vy­s­lyš mě!
4 Moje dny v dý­mu ztrácí se, mé kosti planou jako pec.
5 Mé zbi­té srd­ce jak tráva uvadlo, ani si ne­vzpo­menu na jídlo!
6 Od ná­mahy mého kvíleníjsem na kost vy­hu­blý!
7 Pe­likánu v pouš­ti se podobám, jsem jako sýček v pustinách.
8 Ne­mo­hu spát a jsem sámjak vrabec na stře­chách.
9 Po­smě­chu ne­přá­tel jsem denně vydáván, za bláz­na mají mě, jsem pro ně na­dávka!
10 Vž­dyť jako chle­ba po­pel polykám, do svého nápo­je slzy při­dávám!
11 To všech­no pro tvůj hněv, pro tvé hor­lení – pozdvi­hl jsi mě, abys mě odmrš­til!
12 Mých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám.
13 Ty však, Hos­po­di­ne, navěky zůstáváš, po všech­na poko­lení trvá tvá památka.
14 Vstaneš, aby ses nad Si­o­nem smiloval, vždyť už je čas mu přízeň prokázat, už přišel správný čas!
15 Vž­dyť tvo­ji služebníci mi­lu­jí jeho kamení, nad jeho pra­chem jsou hnu­ti lítostí!
16 Hos­po­di­novo jméno náro­dy ctít bu­doua všich­ni králové svě­ta slávu tvou,
17 až Hos­po­din znovu Sion zbuduje, až se ukáže ve slávě.
18 Teh­dy se ob­rátí k mod­lit­bě trpícího, tehdy ne­po­hrdne je­jich mod­lit­bou!
19 Ať je to za­psáno pro příští pokolení, ať slaví Hos­po­di­na ti, kteří bu­dou stvořeni,
20 že shlé­dl do­lů ze svých svatých výšin, Hospodin z nebe že po­hleděl na ze­mi,
21 aby vy­s­lyšel nářek uvězněných, odsouzené k smrti aby pro­pustil!
22 Jméno Hos­po­din bude na Si­o­nu znít, Jeruzalém jeho chvá­la na­plní,
23 náro­dy a králov­ství až se shromáždí, aby Hos­po­di­nu slouži­li!
24 Upro­střed ces­ty mi síly podlomil, můj život náhle ukrá­til.
25 Ře­kl jsem: Bože můj, ne­ber mě zpro­střed živo­ta – po všech­na poko­lení trvají lé­ta tvá!
26 Za pradáv­na jsi zemi založil, dílem tvých ru­kou jsou ne­besa.
27 Ona po­mi­nou, ty bu­deš vždy, všechna se jako ša­ty obnosí. Odložíš je jak starý plášťa bu­dou pryč.
28 Ty však jsi ten­týž – tvá lé­ta ne­s­končí.
29 Dě­ti tvých služebníků bu­dou žít dál, jejich símě bude před te­bou roz­kvétat!

Bible21Žalmy102

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček