Bible21Žalmy108

Žalmy

1 Zpívaný žalm Davi­dův.
2 Mé srd­ce je, Bože, připraveno, celou duší chci zpívat a hrát.
3 Pro­buď se ko­nečně, loutno a citero, ať vzbudím ranní zář!
4 Chvá­lit tě, Hos­po­di­ne, chci mezi lidmi, chci ti hrát žal­my upro­střed národů:
5 Tvá lás­ka sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhů­ru k ob­lakům.
6 Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj ce­lou zem!
7 Ať jsou za­chráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí, vy­s­lyš mě!
8 Bůh pro­mlu­vil ve své svatosti: „Vítězně Še­chem rozdělím, údolí Su­kot si roz­měřím.
9 Můj je Gi­leád, můj je Manases, Efraim je má hel­ma, Juda žezlo mé,
10 Moáb za umyva­dlo slouží mi, na Edom san­dál odhodím, nad Fi­liští­ny vítězně zakřičím!“
11 Kdo mě do­pro­vodí do hrazeného města? Kdo mě do Edo­mu po­ve­de?
12 Kdo jiný než ty, Bože, jenž za­vrhls nás, ty, Bože, jenž s naši­mi šiky netáh­neš?
13 Po­moz nám pro­sím pro­ti nepříteli, záchrana od člověka je pře­ce nicotná.
14 S Bo­hem však jis­tě udatně zvítězí­me – on naše ne­přá­te­le roz­du­pá!

Bible21Žalmy108

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček