Bible21Žalmy21

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.
2 Ve tvé síle, Hos­po­di­ne, ra­duje se král – jak jen se ve­se­lí dík tvé­mu spa­sení!
3 Touhu jeho srd­ce jsi mu daroval, prosbu jeho rtů ne­odmí­tl jsi! sé­la
4 S hojným požeh­náním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zla­ta ko­ru­nuješ jej.
5 Dal jsi mu život, o nějž tě prosil, na věčné ča­sy pro­dloužils jeho dny!
6 Ve­liká je jeho sláva dík tvé­mu spasení, věhlas a nád­he­ru ty mu udílíš.
7 Stále a stále mu dáváš požehnání, ve své přítom­nosti ho těšíš ra­dostí.
8 Na Hos­po­di­na jis­tě spo­léhá se král – dík lás­ce Nej­vyššího ne­za­ko­lísá!
9 Na tvé ne­přá­te­le tvá ruka dosáhne, všechny tvé pro­tivníky na­jde tvá pravice!
10 Až při­jdeš, spálíš je v roz­pálené peci – ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je po­hl­tí!
11 Je­jich ple­meno ty ze země shladíš, jejich po­tom­stvo z li­dí vy­mizí!
12 Ano, chys­ta­li na tebe špatnost, úklady vy­mýš­le­li, ale nic ne­zmo­hou!
13 Ano, ty je ob­rátíš nazpět, až na ně namíříš svou tě­tivou.
14 Po­vstaň, Hos­po­di­ne, ve své moci, zpívat a hrát chcem o tvém hr­din­ství!

Bible21Žalmy21

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček