Bible21Žalmy28

Žalmy

1 Žalm Davidův. K to­bě, Hos­po­di­ne, volám, skálo má, pře­ruš své mlčení! Jestliže ne­od­po­víš mi, podobný budu mrt­vo­lám!
2 Vy­s­lyš mé pros­by, když k to­bě volám, když ruce zvedám k tvé nej­světější sva­ty­ni!
3 Ne­za­hrnuj mě mezi da­re­bákya mezi pa­cha­te­le zla, mezi ty, kdo s bližní­mi mluví o pokoji, v srd­cích však mají zášť.
4 Dej jim odpla­tu za je­jich skutky, za pod­lost je­jich počinů, odměň je za dílo je­jich rukou, dej jim za­s­louženou odpla­tu!
5 Pro­tože ne­dbají na Hos­po­di­novy či­ny – ­na to, co vy­ko­nal svý­ma ruka­ma – pro­to je roz­boří a nikdy vícene­bu­de je už bu­dovat.
6 Požeh­nán buď Hospodin, že vy­s­lyšel mé pros­by!
7 Hos­po­din je má sí­la a můj štít, na něj se v srd­ci spoléhám. Pomoc jsem do­stal, mé srd­ce jásá, svou písní chci mu dě­kovat!
8 Své­mu lidu je Hos­po­din silou, svému po­mazané­mu je jistou záchranou.
9 Za­chraň, Hos­po­di­ne, svůj lid, požehnej své­mu dědictví, buď je­jich pastýř a nes je navěky!

Bible21Žalmy28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček