Bible21Žalmy97

Žalmy

1 Hos­po­din kraluje, ra­duj se, země, množství os­t­rovů ať za­jásá!
2 Hustý mrak jej obklopuje, právo a sprave­dlnost jeho trůn podpírá.
3 Před­chází jej prudký plamen, spaluje pro­tivníky ko­lem doko­la!
4 Svě­tu svítí jeho blesky, zem to vi­dí, chvěje se!
5 Hory jak vosk před Hos­po­di­nem tají, před Pánem země veškeré.
6 Ne­besa vy­právějí o jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí všech­ny náro­dy.
7 Han­ba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlu­bí svý­mi mod­la­mi – všich­ni bo­hové se před ním sklánějí!
8 Sion se ve­se­lí, když to slyší, judské osa­dy se radují, Hospodine, díky soudům tvým!
9 Vž­dyť ty, Hos­po­di­ne, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad vše­mi bohy jsi vel­mi vznešený!
10 Mi­lovníci Hos­po­di­na, měj­te zlo v nenávisti, život svých věrných on pře­ce ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných!
11 Po­ctivým li­dem svět­lo vychází, radost je dá­na upřímným.
12 Ra­duj­te se v Hos­po­di­nu, kdo jste poctiví, oslavujte památku jeho sva­tosti!

Bible21Žalmy97

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček