Bible21Žalmy5

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na flétny. Žalm Davi­dův.
2 Vy­s­lyš má slova, Hospodine, všimni si mého úpění!
3 Vní­mej mé vo­lání, můj Krá­li a Bože – k to­bě se mod­lím!
4 Ráno, Hos­po­di­ne, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s na­dějí své pros­by pře­dložím.
5 Ty pře­ce, Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe ne­smí být.
6 Před tvý­ma oči­ma ne­ob­sto­jí zpupní, v nenávisti máš všech­ny zlo­sy­ny.
7 Vniveč ob­racíš všech­ny lháře – vrahy a pod­vodníky si Hos­po­din oškliví!
8 Já ale díky tvé ve­liké lás­cedo tvého domu vejít smím, abych se klaněl v po­svátné úctěpřed te­bou ve tvém svatém chrámě.
9 Kvů­li mým ne­přá­te­lům, Hospodine, ve své sprave­dlnosti mě veď, svou ces­tu pře­de mnou pro­sím urovnej!
10 Vž­dyť v je­jich ús­tech není upřímnosti, jejich nit­ro je plné záhuby, zející hrob je hrdlo jejich, nástroje kla­mu je­jich jazyky.
11 Od­suď je, Bože, na svo­je plá­ny ať doplatí! Zavrhni je, že mají to­lik vin – vž­dyť pro­ti to­bě po­vsta­li!
12 Doufající v tebe však bu­dou šťastní, ti všich­ni bu­dou jásat navěky. Ty, kdo mi­lu­jí tvé jméno, pro­sím přikryj, ať se před te­bou mo­hou ve­se­lit!
13 Ty pře­ce, Hos­po­di­ne, žeh­náš spravedlivému, svou přízní jej obklopuješ jako pan­cířem.

Bible21Žalmy5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček