Bible21Žalmy114

Žalmy

1 Když Iz­rael vy­cházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka,
2 teh­dy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho králov­stvím.
3 Moře to vi­dělo, dalo se na útěk, Jordán ob­rá­til se na­zpá­tek!
4 Hory skákaly jako beránci, jako jehňa­ta dováděly pahorky!
5 Pro­čpak ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne, ob­rá­til na­zpá­tek?
6 Pro­č jste, vy ho­ry, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňa­ta dováděly, pahorky?
7 Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jáko­bova!
8 On ob­rací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pra­men vod!

Bible21Žalmy114

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček