Bible21Žalmy73

Žalmy

1 Žalm Asafův. Ano, Bůh je dob­rý k Izraeli, k těm, kdo čis­té srd­ce chovají!
2 Mé nohy ale sko­ro uklouzly, mé kroky málem zblou­di­ly.
3 Za­čal jsem to­tiž závi­dět pyšnýmvi­da blahobyt ničemných:
4 Žádnou bo­lestí se netrápí, tělo mají vy­pa­sené, bez va­dy.
5 Lid­ské strádání sami neznají, běžnými bída­mi nejsou stiženi.
6 Pý­chu jak náhr­delník stavějí na odiv, jak ša­tem se halí vlastní krutostí.
7 Oči se jim za­lévají tučností, mají víc, než si lze před­stavit.
8 Smějí se, když mluví o neštěstí, ve své po­výšenosti hrozí nási­lím.
9 Svý­mi ús­ty po nebi lapají, jazykem smý­kají po ze­mi.
10 Jeho lid se pro­to hrne za nimi, řeči o hojnosti lačně hl­tají,
11 když jim ří­kají: „Copak Bůh něco ví? Má snad Nej­vyšší o něčem ponětí?“
12 Nuže, tak­to se mají ničemní – ve stálém po­hod­lí kupí bo­hatství!
13 Já ale chovám své srd­ce v čistotě; ruce si myji v ne­vinnosti – zby­tečně!
14 Stíhán jsem rana­mi ce­lý den, ráno mě čeká další trest.
15 Kdybych však mlu­vil tím­to způsobem, k tvým dě­tem bych se choval ne­věrně!
16 Chtěl jsem to tedy po­chopit rozumem, poznal jsem ale, jak je to ne­s­na­dné.
17 Až když jsem vešel do Boží svatyně, jejich osu­du jsem za­čal ro­zumět:
18 Na kluzké ces­ty jsi je postavil, vydals je na­po­spas hroz­né záhu­bě!
19 V je­diném okamžiku bu­dou zahubeni, hrůzy dočis­ta zničí je!
20 Jako sen po pro­bu­zení, Pane, zaženeš je­jich pře­lud, až pro­citneš!
21 Když moje srd­ce hořkost naplnila, v útrobách když mě bo­lest boda­la,
22 ne­chápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem ti mu­sel připa­dat!
23 Vž­dycky jsem ale s te­bou byl, vždyť jsi mě držel za mou pravici.
24 Ty mě po­ve­deš svý­mi záměrya na­ko­nec mě při­jmeš do slávy.
25 Koho jiného měl bych na nebi? S te­bou netoužím po ničem na ze­mi!
26 I když mé tělo i srd­ce strádají, Bůh je má sí­la, můj podíl navěky!
27 Hle, jis­tě za­hynou ti, kdo tě opouštějí, skoncuješ se vše­mi, kdo jsou ti ne­věrní.
28 Mně je však nej­lépe v Boží blízkosti; v Hos­po­di­nu, svém Pánu, mám svou skrýš – o všech tvých skutcích pro­to vy­právím!

Bible21Žalmy73

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček