Bible21Žalmy49

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm synů Ko­rachových.
2 Všech­ny náro­dy, naslouchejte, obyvatelé svě­ta, po­s­lyš­te,
3 obyčejní li­dé tak jako důležití, ať už jste chudí nebo bo­hatí.
4 Z mých úst teď moud­rá slova zazní, rozumně mé srd­ce přemýšlí,
5 své ucho na­kláním k moud­ré písni, za zvuků ci­te­ry tajem­ství od­halím:
6 Pro­č bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští ne­přá­tel?
7 Oni se spo­léhají na vlastní jmění, chlubí se ve­likostí svého bo­hatství.
8 Je­den druhého však vy­kou­pit nedokáže, nevnutí za něj Bohu úpla­tek.
9 Výkupné za život je pří­liš drahé, nikdo z nich toto nikdy ne­sve­de!
10 Nikdo ne­bu­de naživu věčně, hrobová já­ma niko­ho ne­mi­ne.
11 Jak vidno, i moud­rý člověk zemře, stejně tak hyne tu­pec a hrubián, každý své jmění cizím za­ne­chá!
12 Je­jich hro­by jim bu­dou věčný­mi domy, na věky věků jim bu­dou obydlím, třebaže dříve vlastni­li po­zemky.
13 Při vší své nád­heře tu li­dé nezůstanou, tak jako zvířa­ta mu­sí za­hynout!
14 Tak­to do­padnou, kdo jsou si se­bou jistí, i ti, kdo ob­divují je­jich výroky. sé­la
15 Do hro­bu za­hnáni bu­dou jak ovce, smrt bude na­ko­nec je­jich pastýřem! Ráno pak po­ctiví pošlapají je, když je­jich tělo bude v hrobě hnítdale­ko od je­jich slavných obyd­lí.
16 Můj život ale Bůh z hro­bu vykoupí, on mě vy­trh­ne z jeho sevření! sé­la
17 Pro­to se ne­stra­chuj, když někdo bo­hatne­ani když jeho dům slavně vzmáhá se.
18 Až zemře, nic s se­bou nepobere, jeho nád­he­ra s ním do­lů ne­půjde.
19 Za svého živo­ta sám sobě dobrořečil: „Musí se uznat, že máš blahobyt!“
20 Mu­sí však ode­jít za svý­mi předky, světlo už nikdy ne­spatří.
21 Při vší své nád­heře když li­dé neprohlédnou, tak jako zvířa­ta mu­sí za­hynout.

Bible21Žalmy49

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček