Bible21Žalmy53

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davi­dův.
2 Blázen mys­lí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křiv­dy páchají, není, kdo dob­ro ko­nal by!
3 Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo po­ro­zumět, Bůh niko­mu ne­chybí?
4 Všich­ni za­blou­di­li z ces­ty, dočis­ta se zkazili, není, kdo by ko­nal dob­ro, není ani je­diný!
5 Copak nic ne­vědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hl­tají – pro­čpak by k Bohu vo­la­li?!
6 Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli před­tím strach neznali. Kosti těch, kdo na­pad­li tě, Bůh sám roz­ptýlía ty je zahanbíš, vždyť Bůh je za­tra­til!
7 Kéž Iz­rae­li vzejde ze Si­o­nu spása, kéž Bůh ko­nečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude ra­dostně jásat, Izrael se bude ve­se­lit!

Bible21Žalmy53

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček