Bible21Žalmy118

Žalmy

1 Oslavuj­te Hos­po­di­na – je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky!
2 Iz­rae­li, jen řekni teď: „Jeho lás­ka trvá navěky!“
3 Dome Áronův, řekni teď: „Jeho lás­ka trvá navěky!“
4 Cti­te­lé Hos­po­di­na, řekněte: „Jeho lás­ka trvá navěky!“
5 Ve svém sevření jsem Hos­po­di­na volal, Hospodin vy­s­lyšel a svo­bo­du mi dal.
6 Hos­po­din je se mnou, ne­bu­du se bát, co by mi mohl člověk udělat!
7 Hos­po­din je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo mě nenávi­dí, uvi­dím!
8 Lepší je doufat v Hospodina, než spo­léhat na člověka.
9 Lepší je doufat v Hospodina, než spo­léhat se na mo­cné.
10 Všich­ni po­hané mě obklíči­li – v Hos­po­di­nově jménu jsem je po­razil.
11 Znovu a znovu mě obklíči­li – v Hos­po­di­nově jménu jsem je po­razil.
12 Jak vosy se na mě sesypali, jak oheň z trní ale uhas­li – v Hos­po­di­nově jménu jsem je po­razil!
13 Doráže­li na mě, abych pad, Hospodin je však po­moc má.
14 Má sí­la, má píseň je Hospodin, to on se stal mým spa­sením!
15 Ze stanů sprave­dlivých zní píseň vítězná: „Hospodinova pravice mo­cně za­sáh­la,
16 Hos­po­di­nova pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mo­cně zasáhla!“
17 Ne­u­mřu, ale budu žít, vyprávět bu­du, co Hos­po­din uči­nil!
18 Hos­po­din mě přísně potrestal, smrti mě ale ne­vy­dal!
19 Otevřete mi brá­ny spravedlnosti, ať jimi pro­jdu vzdát Hos­po­di­nu dík!
20 Toto je brá­na Hospodinova, tudy sprave­dliví pro­jít smí.
21 Ty jsi mě vy­s­lyšel, to­bě děkuji, vždyť tys mě za­chránil!
22 Ká­men stavi­te­li za­vrženýstal se ka­menem úhelným.
23 Sám Hos­po­din to uči­ni­la v našich očích je to div.
24 Co se dnes stalo, uči­nil Hospodin, pojďme se z toho ra­dovat a ve­se­lit!
25 Pro­sím, Hos­po­di­ne, za­chraň nás, prosím, Hos­po­di­ne, dej nám zdar!
26 Požeh­naný, jenž při­chází v Hos­po­di­nově jménu! Žehnáme vám z Hos­po­di­nova do­mu!
27 Hos­po­din je Bůh, on je nám světlem! Seřaďte průvod s ra­to­lest­mi v ruce, vzhůru se vy­dej­te k ro­hům ol­táře!
28 Ty jsi můj Bůh, to­bě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu ve­le­bit!
29 Oslavuj­te Hos­po­di­na – je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky!

Bible21Žalmy118

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček