Bible21Žalmy90

Žalmy

1 Mod­lit­ba Božího muže Mojžíše. Po všech­ny věky jsi, Pane, bylvž­dy naším do­movem.
2 Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplo­dil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!
3 Ob­racíš člověka zpátky v prach, pravíš: „Vrať­te se, smr­telníci, zpět!“
4 Před te­bou pře­ce tisíc letuplyne jako včerejšek, jak noční ho­di­na!
5 Splách­neš je – jsou pouhý sen, tráva, jež zít­ra po­mi­ne:
6 ráno ros­te a rozkvétá, večer skose­na usy­chá!
7 Pro tvé roz­lícení hyneme, tvé zuřivosti se děsí­me.
8 Naše viny to­tiž kla­deš před sebe, naše tajnosti na svět­lo tváře své.
9 Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá lé­ta končí­me s po­vzde­chem.
10 Ce­lý náš život trvá se­dm­desát let­a­ne­bo osm­desát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dři­na a potíže, náhle je ko­nec – a pryč letí­me!
11 Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň má?
12 Nauč nás počítat naše dny, abychom v srd­ci zmoudře­li!
13 Navrať se, Hos­po­di­ne – jak dlouho ještě? Nad svý­mi služebníky smi­luj se!
14 Hned za svítání svou lás­kou na­syť nás, štěstím ať zpívá­me do kon­ce živo­ta!
15 Naše ra­dost ať trvá jak dřívější soužení, jako ta lé­ta, kdy jsme ži­li v neštěstí.
16 Tvým služebníkům ať je zjevné dílo tvé, jejich dě­ti ať se ko­chají v tvé nád­heře!
17 Vlídnost naše­ho Pá­na Boha ať s ná­mi zůstává, dílo našich ru­kou ať mezi ná­mi rozkvétá, dílo našich ru­kou ať roz­kvétá!

Bible21Žalmy90

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček