Bible21Žalmy77

Žalmy

1 Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův.
2 Hlas můj k Bohu zněl, když vo­lal jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby mě vy­s­lyšel.
3 Pá­na jsem hledal v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, má duše se nene­cha­la utěšit.
4 Na Boha vzpo­mínám, trápím se, při svém přemítání ztrácím dech! sé­la
5 Oči za­mhouřit ne­dals mi, rozrušen jsem, ne­mo­hu pro­mlu­vit.
6 Připo­mínám si dávné dny, časy, jež dávno mi­nuly.
7 Na své písně vzpo­mínám po nocích, v srd­ci přemítám a v du­chu zpy­tu­ji:
8 Copak už nadob­ro za­vr­hl Hospodin? Nebude přívě­tivý nikdy víc?
9 Skonči­la jeho lás­ka navždycky? Selhalo za­s­líbení navěky?
10 Copak Bůh za­po­mněl být laskavý? Hněvá se tak, že sou­cit po­tlačil? sé­la
11 To je můj ko­nec, říkám si, kdyby své pravici dal kles­nout Nej­vyšší!
12 Budu však vzpo­mínat, co Hos­po­din uči­nil – ano, připo­menu tvé dávné zá­zra­ky!
13 O všem, co vy­ko­nals, přemýšlím, přemítám o tom, cos uči­nil.
14 Tvá ces­ta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bo­hů je ve­liký jako ty?
15 Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi náro­dy!
16 Svou paží vy­kou­pil jsi svůj lid – Jáko­bovy a Josefovy po­tomky. sé­la
17 Vody tě, Bože, viděly, vody tě vi­děly a hned se zachvěly, otřásly se i mořské hlu­bi­ny!
18 Vody se prou­dem z mraků valily, nebesa zně­la hřímáním, tvé stře­ly vše­mi smě­ry letěly!
19 Tvým hro­mo­bi­tím zně­la vichřice, blesky ozáři­ly ce­lý svět, země se třás­la, chvě­la se!
20 Tvá ces­ta, Bože, ve­dla přes moře, tvá stez­ka přes vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo ro­ze­z­nat,
21 vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mo­jžíše a Áro­na.

Bible21Žalmy77

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček