Bible21Žalmy52

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davi­dův.
2 Po­té, co Doeg Edom­ský přišel za Sau­lem a ozná­mil mu: „David vešel do Achi­me­le­chova domu.“
3 Chlu­bíš se, hr­di­no, vlastním zlem? Boží lás­ka je tu každý den!
4 Záhu­bu chys­táš svým jazykem, tou os­trou břitvou pácháš lest.
5 Zlé víc než dob­ré miluješ, raději než prav­du mluvíš lež. sé­la
6 Ve zhoubných řečech si libuješ, které vy­pouštíš zrádným jazykem!
7 Bůh tě však navž­dy porazí, chytne tě, z do­mova uchvátí, ze země živých tě vy­hladí! sé­la
8 Sprave­dliví užasnou, až to uvidí, nakonec se ti za­smějí:
9 „Po­hleď­te na toho hrdinu, jenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!“
10 Já ale budu jako oliva – v Božím do­mě budu rozkvétat. Na Boží lás­ku to­tiž spo­léhám­stále, na­pořád.
11 Chvá­lit tě bu­du, Pane, navěkyza to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvý­mi věrný­mi!

Bible21Žalmy52

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček