Bible21Žalmy115

Žalmy

1 Ne nám, ne nám, Hospodine, ale své­mu jménu slávu dej­ve své věrnosti a v lás­ce své!
2 Pro­č mají ří­kat pohané: „Jejich Bůh? Kde je?“
3 Náš Bůh je pře­ce na nebi, cokoli chce, to učiní!
4 Stříbro a zla­to jsou je­jich modly, výtvory ru­kou člověčích.
5 Ús­ta mají, a nemluví, oči mají, a ne­vi­dí.
6 Uši mají, a neslyší, nos mají, a ne­cítí.
7 Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a nechodí, ani ne­hles­nou hrdlem svým!
8 Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všich­ni, kdo v ně doufají!
9 Iz­rae­li, na Hos­po­di­na spo­leh­ni – po­mo­cník a štít je ta­kových!
10 Dome Áronův, na Hos­po­di­na spo­leh­ni – po­mo­cník a štít je ta­kových!
11 Každý, kdo Hos­po­di­na ctí, na Hos­po­di­na spo­leh­ni – po­mo­cník a štít je ta­kových!
12 Vzpo­mene si na nás Hos­po­di­na požeh­nání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áro­novu,
13 požeh­ná těm, kdo Hos­po­di­na ctí, jak malým, tak i ve­likým!
14 Ať vás Hos­po­din rozmnoží, jak vás, tak vaše po­tomky!
15 Od Hos­po­di­na buď­te požeh­naní – ne­be i zemi on sám uči­nil!
16 Hos­po­di­nu patří nej­vyšší nebesa, zemi však li­dem da­roval!
17 Mrt­ví už Hos­po­di­na nechválí, žádní, kdo se­stou­pi­li do říše mlčení.
18 My ale Hos­po­di­na bu­dem ve­le­bi­tjak nyní, tak i navěky! Haleluja!

Bible21Žalmy115

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček