Bible21Žalmy36

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Výrok Hos­po­di­nova služebníka Davi­da.
2 Zvrácenost sídlí v srd­ci ničemy, na bázeň před Bo­hem vůbec ne­hledí!
3 Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu ne­vnímá, nemá k ní nenávist.
4 Jeho ús­ta mluví lstivě a ničemně, konání dob­ra přestal ro­zumět.
5 I na svém lůžku pod­lost vymýšlí, na cestě ne­ka­losti sto­jí, zla se neštítí.
6 Tvá lás­ka, Hos­po­di­ne, do­sahuje k nebi, tvá věrnost sahá k ob­lakům.
7 Tvá sprave­dlnost je jak mo­hutné hory, tvé záko­ny jsou hloubka ne­smírná – ­li­dem i zvěři, Hos­po­di­ne, po­máháš!
8 Tvá lás­ka, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých kří­del se li­dé uchýlí!
9 Hojností tvého domu bývají nasyceni, z raj­ských po­toků je na­pájíš.
10 Pra­men živo­ta je pře­ce u te­bea ve tvém svět­le svět­lo vi­dí­me.
11 Svou lás­ku ro­ze­stři na ty, kdo tě znají, svou sprave­dlnost na v srd­ci upřímné.
12 Ať už nešlape po mně noha pyšných, ruka da­re­báků ať ne­pronásle­duje mě!
13 Tam, kde zlo­synové padnou, ležet zůstanou, už ne­vstanou!

Bible21Žalmy36

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček