Bible21Žalmy17

Žalmy

1 Mod­lit­ba Davidova. Slyš, Hos­po­di­ne, mou sprave­dlivou při, mému vo­lání po­přej sluch, vyslechni moji mod­lit­bu – vy­chází ze rtů be­ze­lstných.
2 Od tebe samého ať vy­jde můj soud, tvé oči na právo ať do­hlédnou!
3 Zkou­mals mé srd­ce, v noci s’ mě prověřil, tříbils mě a nenale­zl nic. Myšlením ani ús­ty jsem ne­hřešil,
4 tak jak to li­dé běžně dělají. Pro slovo, jež vy­šlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločin­ců.
5 Mé kroky se drže­ly tvých šlépějí, mé nohy ne­kles­ly.
6 K to­bě vo­lám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho na­kloň mi, má slova slyš!
7 Svou lás­ku, Za­chrán­ce, pro­kaž svou pravicítěm, kdo před útočníky k to­bě pr­chají!
8 Jak zří­telnici oka mě opatruj, ve stínu tvých kří­del kéž úkryt nalez­nu
9 před niče­my, kteří mě chtějí napadnout, před smr­telný­mi ne­přá­te­li všu­de oko­lo!
10 Svým vlastním tu­kem zarostli, svými ús­ty zpupně mlu­vi­li.
11 Vy­sto­po­va­li mě, už mě obkličují, očima pátrají, jak by mě srazi­li.
12 Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši.
13 Po­vstaň, Hos­po­di­ne! Po­stav se mu tváří! Sraz ho na ko­le­na – mečem svýmzachraň mi život před niče­my!
14 Před lid­mi, Hos­po­di­ne, svou ru­kou ochraň mě, před lid­mi, je­jichž odpla­tou je život na světě. Ať se jim na­plní bři­cha tím, cos jim nashromáždil, ať je­jich dě­ti mají víc, než sní, na je­jich ma­ličké ať zbu­de v hojnosti!
15 Já se však po právu budu ko­chat tvou tváří, nasycen budu tvou podo­bou, až se pro­budím.

Bible21Žalmy17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček