Bible21Žalmy132

Žalmy

1 Poutní píseň. Pamatuj, Hos­po­di­ne, na Davi­dai na všech­no, co pod­stou­pil –
2 na to, co Hos­po­di­nu přísahal, když Mo­cné­mu Jáko­bovu složil slib:
3 „­Jis­těže ne­ve­jdu do svého domu, na svo­je lůžko ne­leh­nu,
4 svým očím ne­dovo­lím usnout, svým víčkům ne­dám pokles­nout,
5 dokud nena­jdu do­mov Hospodinu, příbytek Jáko­bovu Mocnému.“
6 O jeho Tru­hle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme ji v kra­ji Jea­rim.
7 K jeho příbytku po­jď­me již, klaňme se u jeho podnoží!
8 „­Po­vstaň, Hos­po­di­ne, ke své­mu spočinutí, společně s Tru­hlou síly tvé!
9 Tví kněží ať jsou sprave­dlností oblečeni, tvoji věrní ať jásají!
10 Pro Davi­da, služebníka svého, neodmítej svého pomazaného!“
11 Hos­po­din Davi­dovi věrně přísahal­co ne­chce nikdy odvolat: „Jeden z tvých vlastních po­tomkůdo­sedne po to­bě na tvůj trůn.
12 Když tvo­ji synové mou smlou­vu za­chovajía má svě­de­ctví, ji­mž je vyučím, i je­jich synové na věky věkůdo­sednou na tvůj trůn.“
13 Hos­po­din si pře­ce Sion zvolil, oblíbil si jej za svůj příby­tek:
14 „Z­de je mé spoči­nutí na věčné věky, zde budu pře­bývat, jak toužil jsem!
15 Štědře požeh­nám jeho zásoby, jeho chudé chle­bem na­sytím,
16 jeho kněží ob­léknu spasením, jeho věrní bu­dou jásat ra­dostí!
17 Zde ne­chám vy­růst roh Davidův, o svíci svého po­mazaného se po­starám.
18 Jeho ne­přá­te­le ob­léknu v hanbu, na jeho hlavě však za­září koruna.“

Bible21Žalmy132

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček