Bible21Žalmy19

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.
2 Ne­besa vy­právějí o Boží slávě, o díle jeho ru­kou mluví ob­lo­ha.
3 Je­den den druhé­mu slovo uděluje, jedna noc druhé zje­vuje po­znání.
4 Není slov a není řeči, kde by je­jich hlas zůstal nes­lyšen;
5 je­jich zvuk ozývá se ce­lou zemí, do krajů svě­ta do­léhá je­jich zvěst. Bůh stan po­stavil slun­ci v ne­besích
6 a ono jak ženich vy­chází z komnaty, jak hr­di­na dych­tící na ces­tu vy­razit.
7 Vy­chází na jednom kon­ci nebe, k druhé­mu kon­ci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo ne­s­kryje.
8 Hos­po­dinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svě­de­ctví jsou věrná, i pro­sté činí moud­rý­mi.
9 Hos­po­di­nova pravi­dla jsou poctivá, srdce na­plňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří.
10 Úcta k Hos­po­di­nu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná sprave­dlnosti,
11 nad zla­to vzácnější, nad zla­to nejčistší, nad med nejsladší, nad med z pláství kanou­cí.
12 Poučením jsou pro tvého služebníka, v je­jich do­držování je hojná odpla­ta.
13 Kdo ale roz­po­zná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů mě očisti!
14 Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ať nade mnou nepanují! Pak budu bez­úhonný a nevinný, své ve­liké viny zba­vený.
15 Slova v mých ús­tech, v mém srd­ci myšleníkéž se ti, Hos­po­di­ne, za­líbí – skálo má, můj Vy­ku­pi­te­li!

Bible21Žalmy19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček