Bible21Žalmy76

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Zpívaný žalm Asafův.
2 V Jud­s­ku se Bůh stal známým, v Iz­rae­li své jméno oslavil.
3 Sálem si za příby­tek zvolil, na Si­o­nu má své obyd­lí.
4 Právě tam zlá­mal oh­nivé šípy, válečné zbraně, meč i štít. sé­la
5 Jak os­lnivý jsi, jak vznešený na horách od­věkých!
6 Ob­ráni o kořist jsou i nejudatnější, usnuli spánkem posledním. Bezmocní byli všich­ni bojovníci, rukama po­hnout ne­moh­li.
7 Bože Jákobův, když tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upad­li!
8 Jak hroz­ný jsi – ano ty – před tvo­jí tváří kdo obstojí, když hněvem za­hoříš?
9 Když z nebe vy­hlašuješ svo­je rozsudky, země vž­dy stra­chem oněmí.
10 Když Bůh po­vstane, aby soudil, všechny ponížené v zemi za­chrání! sé­la
11 Slavit tě mu­sí i lid­ský hněva zbytkem hněvu se opášeš.
12 Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, sli­by sklá­dej­te a plňte, vy všich­ni v oko­lí, dary Hroz­né­mu při­nes­te!
13 On pře­ce vla­dařům bere dech, králové svě­ta před ním děsí se!

Bible21Žalmy76

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček