Bible21Žalmy80

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na nápěv „­Li­lie svědectví“. Žalm Asafův.
2 Pastýři Iz­rae­le, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na che­ru­bech, za­skvěj se!
3 Před Efrai­mem, Ben­jamínem a Mana­se­sempro­buď svo­ji moc, přispěj nám na po­moc!
4 Bože, navrať nás, rozjasni nad ná­mi svo­ji tvář, buď naše záchra­na!
5 Hos­po­di­ne, Bože zástupů, jak dlouho bu­deš­mod­lit­by svého lidu s hněvem odmítat?
6 Na­kr­mil jsi je chle­bem pláče, kalich slz plný jsi jim vy­pít dal.
7 U našich sou­sedů vy­dals nás potupě, každý náš ne­pří­tel se nám vy­smívá.
8 Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad ná­mi svo­ji tvář, buď naše záchra­na!
9 Z Egyp­ta přene­sl jsi vinné révoví, vyhnal jsi po­ha­ny, abys je za­sa­dil.
10 Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla ce­lou zem, vpusti­la koře­ny.
11 Vy­soké hory přikryl její stín, ratolestmi za­kry­la ced­ry nej­vyšší.
12 Až k moři vy­s­la­la svo­je výhonky, její větévky až k Eufra­tu do­sáh­ly.
13 Pro­č jen jsi roz­bořil zídku té vinice, aby z ní každý ko­lemjdou­cí tr­hat směl?
14 Les­ní kan­ci ji rozryli, polní zvířa­ta ji spásají!
15 Bože zástupů, navrať se, pohlédni z ne­be, jen se podívej – o tuto révu se po­sta­rej!
16 Réva, již sáze­la tvá pravice, ratolest, kte­rou sis pěstoval,
17 po­seká­na, spále­na ohněm je, od tvého hněvu umírá.
18 Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lid­ským synem, je­hož sis vy­choval!
19 Ne­opustí­me tě už nikdy více; oživ nás, ať může­me tvé jméno uctívat!
20 Hos­po­di­ne Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad ná­mi svo­ji tvář, buď naše záchra­na!

Bible21Žalmy80

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček