Bible21Žalmy94

Žalmy

1 Bože po­msty, Hospodine, Bože po­msty, za­skvěj se.
2 Soud­ce vší země, po­vstaň již, dej pyšným, co si za­s­louží!
3 Jak dlouho, Hos­po­di­ne, ničemní, jak dlouho ničemní bu­dou vítězit?
4 Chr­lí jen pý­chu, kdyko­li promluví, všichni ti zločin­ci se ho­nosí.
5 Tvůj lid, Hos­po­di­ne, deptají, utlačují tvé dě­dictví.
6 Mor­dují vdovy a příchozí, vraždí si­ro­tky!
7 Ří­kají: „Hos­po­din to pře­ce nevidí, Bůh Jákobův se to nedozví!“
8 Po­chop­te to, vy tup­ci největší, kdy ro­zum do­stanete, hlupáci?
9 Ten, který stvořil ucho – copak neslyší? Ten, kdo zfor­moval oko – copak ne­vi­dí?
10 Ten, který trestá náro­dy – copak nesoudí? Učiteli lid­stva snad chybí vědění?
11 Hos­po­din zná lid­ské úmys­ly – ne­zna­menají vůbec nic!
12 Blaze člověku, je­hož, Hos­po­di­ne, káráš, člověku, je­hož učíš ze svého Záko­na.
13 Dáváš mu odpoči­nout od zlých dnů, než bude vy­kopá­na já­ma ničemům.
14 Hos­po­din pře­ce nene­chá svůj lid, nikdy ne­opustí své dě­dictví!
15 Ke sprave­dlivým se právo navrátí, všichni po­ctiví do­jdou odpla­ty.
16 Kdo se mě za­stane pro­ti bídákům? Kdo se mnou po­staví se pro­ti zlo­synům?
17 Kdy­by mi býval ne­po­mohl Hospodin, zakrátko byd­lel bych v říši mlčení!
18 Už jsem si ře­kl: „Má noha poklesá,“ tvá lás­ka, Hos­po­di­ne, mě ale drže­la!
19 Když nit­ro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší!
20 Spo­jí se s te­bou vlád­ci zločinní? Ti, kteří pro­ti právu plodí trápení?
21 Ta­koví sprave­dlivého be­rou útokem, na smrt od­su­zují ne­vinné!
22 Hos­po­din je však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukry­ji.
23 On je­jich zvrácenost na ně obrátí, jejich vlastní špatností je vyhladí, Hospodin, náš Bůh, je vy­hladí!

Bible21Žalmy94

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček