Bible21Žalmy39

Žalmy

1 Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davi­dův.
2 Ře­kl jsem: „Dám si po­zor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na uz­dě svo­je ús­ta podržím, dokud je se mnou ničemník.“
3 Jako němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se odmlčel, svou bo­lest však jen ji­třil jsem.
4 Srd­ce mě pá­li­lo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk za­čal pro­mlou­vat:
5 Můj ko­nec, Hos­po­di­ne, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, ať po­znám, jak po­míjím!
6 Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pá­ra, ať sto­jí jakko­li! sé­la
7 Jak pouhý stín člověk živo­tem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí!
8 Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna má na­děje v to­bě spočívá!
9 Vy­pro­sti mě ze všech mých provinění, ať se mi pro­sím blázni ne­smějí!
10 Zůstanu tiše, ne­o­tevřu ústa, protože tys to způso­bil!
11 Od­vrať ode mě svo­ji metlu, pod rana­mi tvé ruky umírám!
12 Když trestáš člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád – člověk je pouhá marnost, přes­ně tak! sé­la
13 Vy­s­lyš mou mod­lit­bu, Hospodine, když křičím o po­moc, naslouchej. Nad mý­mi slza­mi ne­zůstaň mlčet, poutník a host jsem pře­ce u te­bet­ak jako všich­ni moji ot­cové!
14 Od­vrať svůj po­hled, ať se zotavím, dříve než ode­jdu a ne­bu­du tu víc!

Bible21Žalmy39

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček