Bible21Žalmy31

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davi­dův.
2 Spo­léhám na te­be, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, pro svo­ji sprave­dlnost za­chraň mě!
3 Na­kloň mi pro­sím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mo­jí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou!
4 Jsi pře­ce má ská­la a má tvrz, pro své jméno mě veď a pro­vázej.
5 Vy­veď mě z pasti, kte­rou mi nastražili, vždyť jsi mou po­si­lou!
6 Do tvých ru­kou svěřu­ji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, vy­kup mě!
7 Ne­s­ne­su cti­te­le marných nicotností, mou na­dějí je Hos­po­din.
8 Jásat a ra­dovat se budu z tvé lásky, že jsi po­hlé­dl na mé trápení, žes po­znal mou duši upro­střed úzkosti.
9 Ne­vy­dáš mě na­po­spas mé­mu nepříteli, svobodu da­ruješ no­hám mým!
10 Smi­luj se, Hos­po­di­ne, je mi tak úzko, zármutkem oči hasnou mi, rovněž má duše, mé útro­by!
11 Můj život stravuje trápení, má lé­ta samé sténání, má sí­la slábne strádáním, mé údy ochably.
12 Všem svým pro­tivníkům jsem pro zábavu, pro své sou­se­dy jsem pohromou, i svým přá­te­lům jsem za příšeru, ti, kdo mě po­t­kají, pr­chají pře­de mnou!
13 Padl jsem v za­po­mnění tak jako mrtvý, rozbitému hrn­ci se podobám.
14 Od to­lika li­dí slyším po­mlu­vy – hrůza ze všech stran! Už se pro­ti mně spo­lu domlouvají, chtějí mě zbavit živo­ta!
15 Já ale, Hos­po­di­ne, doufám v tebe, o to­bě říkám: „Můj Bůh jsi ty!“
16 Můj osud v ruce máš, vy­svo­boď měz ruky ne­přá­tel, kteří mě stíhají!
17 Roz­jasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svo­ji lás­ku za­chraň mě!
18 Ať nejsem za­hanben, Hospodine, když k to­bě zní mé volání! Ať jsou však za­hanbeni oni darebáci, do hro­bu ať kles­nou v mlčení!
19 Ať už oněmí ty lživé rty – o ne­vinném mluví tak tvrdě, pyšně a po­tupně!
20 Jak ve­liká je tvá dobrota, kterou jsi za­choval těm, kdo tě ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem li­dem na odiv!
21 Skrýváš je v úkry­tu svo­jí tvářepřed lid­s­kou hrubostí, chováš je v bez­pečí svého stanupřed hádavý­mi jazyky.
22 Požeh­nán buď Hos­po­din – svou úžasnou lás­ku ke mně projevil, když jsem byl ve městě obklíčen.
23 Teh­dy jsem ře­kl ve svém rozrušení: „Od očí tvých jsem zavržen!“ Ty jsi však vy­s­lyšel moje prosby, když k to­bě vo­lal jsem.
24 Mi­lu­j­te Hos­po­di­na všich­ni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatítěm, kdo se pyšně chovají.
25 Buď­te silní a v srd­ci stateční, všichni, jichž na­dějí je Hos­po­din!

Bible21Žalmy31

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček